Ett starkare civilsamhälle

Integritetspolicy - Information om behandling av personuppgifter


Ansvarig organisation och kontaktuppgifter


Stärka AB, nedan benämnt Bolaget, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet. Vi bryr oss om dina personuppgifter och din integritet och förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och branschstandarder. För att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in och använder information om dig har vi sammanställt denna information.
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, funderingar eller förfrågningar som rör hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter: Stärka AB, Kungsholmsgatan 21, SE-112 27 Stockholm, Sweden, Telefonnummer +46 70 6805023, starka.eu, e-post dso@starka.eu

Information som vi samlar in


Det är viktigt för oss att du känner till vilken information vi samlar in om dig och hur vi samlar in den. Vi kan komma att samla in personuppgifter på följande sätt:
 • Du kan direkt eller indirekt lämna information om dig själv till oss i samband med att du blir kund till oss och besöker vår webbplats.
 • Vi kan också själva söka och samla information.
 • Information som vi kan komma att samla in i dessa sammanhang inkluderar: ditt namn, titel, organisationsnamn, dina kontaktuppgifter, information som behövs för fakturering och eventuella ytterligare uppgifter som du lämnar till oss.
 • Vi samlar också in information i samband med eventuella betalningar och transaktioner, fakturainformation etc., beroende på vad som är relevant.
 • När du använder våra tjänster kan det innebära att vi, i tillägg till den information som du lämnar själv enligt ovan, också samlar in följande information om dig och dina aktiviteter:
  • Information om vilka produkter/tjänster du beställer från oss.
  • Information om din dator/mobila enhet: exempelvis IP-adress, enhetsidentifierare, val av webbläsare, språkval, vilken server din enhet är inloggad genom samt information om operativsystemet.
  • Information om din geografiska plats.
  • Information om hur du interagerar med oss och använder våra tjänster. Det kan till exempel vara information om svarstider på olika sidor, vilket innehåll och vilka sidor vi har visat för dig, om du visat intresse för något särskilt innehåll genom att exempelvis ladda ner material etc. All denna information samlar vi in för att lära oss mer om vilken information som är intressant för dig och för att förbättra våra produkter och tjänster.

Syfte och rättslig grund med personuppgiftsbehandlingen


Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna utföra våra avtalade uppdrag samt ge dig bra service.
De intresseavvägningar vi gjort finns alltid dokumenterade så att vi kan visa hur vi förhåller oss till och tar hänsyn till dina intressen, rättigheter och friheter som individ.

Den information du lämnar till oss samt fakturerings krävs för att ingå avtal med oss vilket gör att vi behandlar dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden avtal.
Vi samlar också in information för att erbjuda dig våra tjänster vilket gör att vi behandlar dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden intresseavvägning.
De personuppgifter vi samlar in använder vi på följande sätt:
 • För att delge dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar och beställer, och möjliggöra fakturering.
 • För att optimera din upplevelse av vår webbplats och erbjuda bättre service exempelvis genom att anpassa innehållet till dina specifika behov och önskemål genom Google Analytics .
 • För att hantera jobbansökningar.
 • För information och marknadsföringsändamål. Du kan närsomhelst kontakta oss och begära att dina uppgifter inte längre ska användas för detta änamål. Gör detta genom att kontakta oss direkt via e-post på dso@starka.eu.
 • För att löpande kommunicera med dig när vi utför uppdrag enligt avtal med dig och din organisation. Vi hämtar alltid in ditt samtycke innan vi skickar ut reklam om det krävs enligt lag. Du kan, som sagt, närsomhelst tacka nej och välja bort att ta emot reklam.
Vi tar din integritet på allvar. När du anmäler dig till nyhetsutskick från oss, kan du vara säker på att vi inte delar din e-postadress med externa aktörer eller någon annan utanför Bolaget. Du kan när som helst från säga dig våra e-postutskick genom att klicka på avregistreringslänken i något av utskicken.

Hur vi delar personuppgifter vidare


Bolaget kommer inte att, utan ditt samtycke, dela vidare information om dig till tredje part såvida det inte är förskrivet i lag att vi måste göra detta eller det är direkt nödvändigt för att vi skall våra kunna utföra avtalade uppdrag.

Mottagare av personuppgifter


Bolaget lämnar inte ut dina uppgifter eller säljer dem till tredje part.
Uppgifter behandlas dock av så kallade personuppgiftsbiträden, företag som Bolaget samarbetar med avseende IT-drift, marknadsföring samt leverans av tjänster och produkter. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla avtalade tjänster och produkter de anlitas för och enbart på de villkor som Bolaget definierat
.
Vi kan också bli skyldiga att, på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut, lämna ut data som följer av beslutet – t.ex. till polisen eller annan myndighet.

Överföring till tredjeland


Vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om det skulle uppstå en situation där vi eller någon av våra leverantörer eller underleverantörer behöver överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, så lovar vi att vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå som ligger åtminstone i linje med vad som gäller inom EU/EES.
Vi kommer enbart att överföra dina personuppgifter till ett land, ett område eller en sektor i tredjeland om EU-kommissionen har beslutat att det har en tillräcklig skyddsnivå.

Gallring av personuppgifter


Vi behåller dina personuppgifter så länge vi informerar dig om vår verksamhet, har leveranser, garantiåtaganden eller uttryckta kundönskamål. Detta betyder att vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter i så hög grad som möjligt i våra system när du som kund inte längre använder våra tjänster eller när personuppgifterna inte längre behövs för de syften som uppgifterna samlades in för.

Om vi behåller dina personuppgifter för andra syften som inte direkt kan kopplas till den lagriga grunden avtal såsom exempelvis kundbearbetning där den lagriga grunden är intresseavvägning/samtycker, så sparar vi aldrig uppgifterna under längre tid än vad som är direkt nödvändigt med tanke på syftet eller vad som krävs enligt lag.

Vid rekrytering sparar vi dina uppgifter i 24 månader efter avslutad rekrytering.


Hur skyddar vi dina uppgifter?


Vi lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer till att förvalta uppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka att data sprids för utomstående eller går förlorade. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus.

Dina rättigheter:


Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få information från oss om huruvida vi behandlar dina personuppgifter, och om så är fallet har du även rätt att få information om:
 • syftet med att vi behandlar dina personuppgifter
 • vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
 • vilka personuppgifter vi lämnar ut till tredjepart (mottagare eller kategorier av mottagare) om det är aktuellt
 • hur länge dina personuppgifter sparas och vilka gallringskriterier vi utgår ifrån
 • dina rättigheter (rätten till radering, rättelse och begränsning av dina uppgifter, rätten till dataportabilitet, rätten att invända mot behandling och rätten att klaga till tillsynsmyndigheten).
 • från vilka källor vi hämtar dina personuppgifter (i de fall vi hämtar dem någon annanstans ifrån än direkt från dig)
 • ifall dina personuppgifter används för automatiskt beslutsfattande och vilka konsekvenser detta kan få för dig
Om du vill begära ut information om dina personuppgifter och/eller få ett samlat registerutdrag med de uppgifter som vi har registrerade om dig, kontakta oss: dso@starka.eu. Din begäran kommer att behandlas så snart som möjligt, senast inom 30 dagar. Det kostar ingenting att begära och få ut ett registerutdrag. Om du däremot vill begära ut flera kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrationsavgift. När du skickar in din begäran elektroniskt, kommer du också att få registerutdraget tillbaka i digital form. Detta sker via mail.

Rätten till rättelse


Vi är måna om att all personlig information som finns lagrad hos oss är korrekt. Om du skulle upptäcka att vi trots detta har ofullständiga eller felaktiga personuppgifter om dig i våra register ber vi att du meddelar oss detta så vi har möjlighet att korrigera, komplettera eller ta bort information.

Rätten till radering


Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar:
 • När dina personuppgifter inte längre behövs för de(t) ändamål som uppgifterna samlades in för
 • Om du tagit tillbaka ditt samtycke, dvs du inte längre samtycker till behandlingen (förutsatt att behandlingen grundar sig på ditt samtycke som enda rättsliga grund)
 • Om uppgifterna används för marknadsföringsändamål
 • När din rätt till personlig integritet väger tyngre än vårt berättigade intresse av att fortsätta behandla personuppgifter om dig (förutsatt att behandlingen grundar sig på berättigat intresse som rättslig grund)
 • Om vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med gällande lagstiftning
 • Om personuppgifterna har använts för att erbjuda så kallade informationssamhällets tjänster till ett barn

Vi kommer alltid att gallra och radera personuppgifter när det krävs enligt lag. Se även i avsnittet länge upp om gallring av personuppgifter.
Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om att bli raderad, kommer vi att meddela dig detta beslut och informera om varför. Om du ändå vill gå vidare och försöka få dina uppgifter raderade kvarstår möjligheten för dig att lämna in klagomål till Datainspekttionen, www.datainspektionen.se eller gå vidare med ditt ärende till domstol.


Rätten till begränsning


Du har rätt att få behandling av dina personuppgifter begränsad under vissa omständigheter:
 • Under en period medan vi kontrollerar att uppgifterna är korrekta efter att du har invänt mot behandlingen eller ifrågasatt uppgifternas korrekthet.
 • Om behandlingen är olaglig, och du trots detta har motsatt dig att uppgifterna raderas och istället begärt att användningen av dem ska begränsas
 • När vi inte längre behöver dina personuppgifter för det ursprungliga syftet, men de behöver finnas kvar för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan kommer vi fortfarande lagra uppgifterna men inte använda den annat än (i) med ditt samtycke, (ii) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, (iii) för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller (iv) för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Rätten till dataportabilitet


När vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt, antingen med ditt samtycke som rättslig grund eller för att uppfylla ett avtal, så har du rätt att själv få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format - så kallad dataportabilitet.

Rätten att invända

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive eventuell profilering, där ändamålet är allmänt intresse kommer vi att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa på en faktisk berättigad anledning till att fortsätta. Vi kan också komma att fortsätta behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Om syftet med behandlingen är direktmarknadsföring kommer vi omedelbart att upphöra med den behandlingen om du begär detta.

Frågor och klagomål

Vi hoppas att den här informationen är användbar för dig och bidrar med förtydliganden när det gäller varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, tveka inte att ta kontakt med oss: dso@starka.eu. Du har också rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen när det gäller hur vi behandlar dina uppgifter.

Stärka värnar om din rätt till säker behandling av dina personuppgifter och vi gör vårt bästa för att behandla dem korrekt. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på https://www.starka.eu/Integritetspolicy/