Ett starkare civilsamhälle

Vårt erbjudande


Vi erbjuder ledarskapstjänster inom tre områden; tillfälliga chefer (tillförordnade chefer och interimslösningar), ledningsstöd till styrelser, valberedningar och generalsekreterare samt processledning inom olika områden så som verksamhetsstrategi, digitalisering, förändringsledning och organisationskultur. Ledarskap är den röda tråden i alla våra uppdrag. Vi skräddarsyr våra tjänster för att passa behoven i just er organisation. Läs mer om våra tjänster här nedanför eller kontakta oss så berättar vi gärna mer.


Tillfälliga chefer och ledare

Vi fyller tillfälliga roller när det finns ett behov av en chef eller ledare. Behovet kan ha uppstått på grund av vakanser, sjukdom eller en arbetstopp som gör att det behöver tillföras mer tid och kraft till verksamheten.

Alla verksamheter hamnar i situationer där det finns behov av att fylla en chefsroll. Ofta uppstår behovet oväntat och ni behöver snabbt ha en ny lösning på plats. Det kan handla om att den ordinarie chefen är sjuk, föräldraledig eller har sagt upp sig och rekryteringen av en ny drar ut på tiden. Behovet kan även bero på en tillfällig arbetstopp.

Vakanser på chefsroller skapar ofta utmaningar för verksamheten. De kan leda till att ni tappar fart och att det uppstår oro bland medarbetarna. Vår erfarenhet är att många organisationer löser glappet mellan två chefer genom att fördela arbetsuppgifterna inom organisationen. Kanske går någon från styrelsen in som tillförordnad chef eller så fördelas arbetet mellan andra chefer som redan finns i verksamheten. Båda de här lösningarna höjer arbetsbelastningen hos personer som redan har roller i verksamheten. Den extra belastningen kan leda till stress och utmaningar att hålla den ordinarie verksamheten igång. Vi tror att en bättre lösning är att ta in hjälp utifrån.
 
Vi fyller tillfälliga chefs- och ledarroller när ni behöver det. Genom vårt nätverk av underkonsulter kan vi snabbt hitta en person som passar era behov. En extern chef eller ledare kan bidra på många olika sätt. Dels genom att fylla en vakans, men också genom att tillföra ny kompetens och bidra med utifrånperspektiv på era utmaningar. Vi erbjuder interimslösningar för roller som exempelvis generalsekreterare, verksamhetschef, utvecklingschef, IT chef, Kommunikationschef, Ekonomichef, Administrativ chef. Alla våra konsulter har chefsbakgrund och har erfarenhet av att vara anställda och ideella inom civilsamhällets organisationer. 

Ledningsstöd

Vi hjälper styrelser, valberedningar och generalsekreterare (och motsvarande) att utveckla sina arbetssätt och skapa tid för det strategiska arbetet.

Som ledare inom civilsamhället måste ni hantera komplexa organisationer med många intressenter och fatta beslut som påverkar många människor. Genom att utveckla arbetssätt som gör det tydligt hur ni hanterar olika frågor, när det är tid för strategiska diskussioner och när det är tid för operativa frågor, skapar ni ett lugn i verksamheten. Att leda en ideell verksamhet är utmanande. Men utmaningen ska inte bero på att arbetssätten, rutinerna och processerna inom verksamheten, tycker vi.

Vi hjälper er att genomlysa och förbättra era arbetssätt inom styrelsen. valberedningen och i rollen som högsta tjänsteman i organisationen. Våra konsulter har erfarenhet av att hjälpa valberedningar, styrelser och verksamhetsledare och har förstahands erfarenhet av minst en av dessa roller inom en civilsamhället.

Processledning


Vi tillför kraft genom att hjälpa er leda processer där ni kan behöva särskild erfarenhet.

Förändringstakten i omvärlden är hög och vi ställs allt oftare inför utmaningar inom områden vi saknar kunskap om. Brist på tid kan göra det svår att hinna sätta sig in i området. Vi hjälper er med att leda processer samt tillföra kunskap inom ett antal olika områden:
  • Strategiutveckling och aktivering av strategin genom nedbrytning i verksamhetsplaner.
  • Digitalisering och GDPR
  • Förändringsledning – processledning, råd och stöd till ledarskapet i samband med alla typer av förändringsprocesser. Det kan till exempel handla om en omorganisering eller en digitala transformationer.
  • Utveckling av organisationskulturen – processledning, råd och stöd när ni vill väcka eller återuppliva era värderingar eller utveckla er organisationskultur.

Stärka värnar om din rätt till säker behandling av dina personuppgifter och vi gör vårt bästa för att behandla dem korrekt. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på https://www.starka.eu/Integritetspolicy/